תקנון האתר

כללי/מבוא

רון חיים (להלן – "החברה") הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט "www.sic.co.il" (להלן – "האתר") ושל "המרכז לאימון זוגי".
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי שימוש אלה (להלן – "תנאי השימוש").
האתר מיועד לספק מידע לגולשים ומאפשר לגולשים לשאול את החברה שאלות הקשורות לזוגיות, לרכוש קורסים, סדנאות ו/או אימון אישי/זוגי, ולהירשם לרשימת הדיוור של האתר/החברה (להלן – "מטרת האתר").

התחייבות/הסכמת המשתמש

כניסתך ו/או שימושך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים עם תנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר אם לא תעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.
לא ייעשה שימוש על ידך בנתונים המפורסמים באתר, אלא לצורך אישי שלך.
אין להשתמש באתר לצורך מסחרי/עסקי כלשהו.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעשותך שימוש באתר, הנך מתחייב כי לא תעשה:

 • התחזות לאדם ו/או גוף כלשהו.
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש באתר (לרבות תוכנות סוס טרויאני, תולעים ויישומים מזיקים אחרים).
 • הפצת spam (דואר זבל) ו/או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.
 • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר, לרבות בסיס המידע.
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.
 • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה.
 • שימוש בכל כלי אשר נועד לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כל כלי אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר (לרבות שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אחר).
 • הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר.
 • שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 • כל שימוש אשר נועד להתחקות אחר אדם אחר, להטריד ו/או לפגוע באדם אחר בכל דרך שהיא.
 • איסוף/אגירת מידע אישי על מפרסמים באתר לשם מטרות שאינן מטרת האתר, לרבות לשם מטרות כלכליות ו/או בלתי חוקיות.

"Cookie" הינו קובץ טקסט אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר עשוי להתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. בהסכימך לתנאי שימוש אלו אתה מתיר לחברה ל"השתיל" Cookie על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookie ולזהותך על פיה.

הנך מתחייב כי תשפה את החברה, עובדיה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש על ידך ו/או מי מטעמך.

היה ונתקלת בין תכני האתר במידע הנחזה כלא חוקי ו/או לא מוסרי, נודה לך באם תיידע את מנהלי האתר דרך דף צור קשר.

העלאת תכנים לאתר

החברה רשאית להשעות, לבטל, לערוך, למחוק ו/או לסרב לפרסם מודעתך באתר ללא הודעה מוקדמת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים וכיו"ב; תכנים אשר אינם רלוונטיים למטרת האתר ו/או כל תוכן אחר האסור על פי תנאי התקשרות אלו.

הפרטים האישיים אשר ניתנו ו/או יינתנו על ידך, עשויים להיות חשופים לעיני כל, והחברה אינה נושאת באחריות כלשהי לגבי שימוש בנתונים אלו על ידי צד ג' כלשהו.

כל תוכן שיועלה לאתר על ידך יהיה בבעלותך ובאחריותך הבלעדית.

פרטיות

החברה רשאית להשתמש בפרטים אשר תמסור באתר, ובמידע שתאסוף, ככל שתאסוף, אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים אותם היא מציעה, ליצירת קשר עמך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שמסרת לשם יצירת קשר עמך, לרבות קשר טלפוני, ו/או שליחת מידע פרסומי ושווקי באמצעות דואר אלקטרוני וערוצים אחרים.

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בתכני המודעות, לרבות הצגתם והפצתם בכל מדיה שהיא לשם קיום יחסי ציבור ולקידום האתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל צורך בקבלת הסכמה נוספת ממך. שימוש זה לא יהווה עבירה לחוק כלשהוא, לרבות חוק זכויות יוצרים.

בנוסף, החברה תהא רשאית למסור את פרטיך לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים ו/או יגיעו בעתיד ממך לחברה.

הנך מסכים כי הפרטים אותם אתה חושף, נחשפו מרצונך החופשי.

הגבלת אחריות

האחריות על הגלישה באתר הינה באחריותך הבלעדית.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק (ישיר ו/או עקיף), אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, או לכל צד שלישי בשל שימוש שנעשה באתר.

החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן פרסומות, מודעות ומידע מסחרי אחר אשר יפורסם באתר. אין בהצבת מודעות ופרסומות באתר בכדי להוות הצעה מצד החברה ו/או עידוד של החברה להשתמש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים על ידי המפרסמים. כמו-כן, החברה אינה מעודדת, מציעה, או מביעה דעתה לגבי נכונותם, אמינותם ו/או רמתם ואיכותם של המידע, הפרסומות, השירותים, המוצרים, הדעות והעמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם. כל הסתמכות שלך על מידע ו/או פרסומות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם נעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או פרסומת המופיעה באתר (או  באמצעות קישור לאתר צד ג'), תסוכם בינך לבין המפרסם האמור. החברה לא תהיה צד לעסקה כזו, ולא תישא באחריות למוצרים ו/או לשירותים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר ו/או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים או באנרים.

החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה לא תישא בכל אחריות בגין פעולה כלשהי שביצעת באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

השימוש באתר ניתן כמות שהוא (as is), והשימוש במידע המוצג בו יעשה על אחריותך הבלעדית.

החברה איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות או שהם יהיו חסינים מפני נזקים, תקלות או כשלים. החברה רשאית לסגור את האתר ללא צורך במתן הודעה מראש.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר הינם של החברה או של צדדים שלישיים אשר נתנו הרשאתם לחברה להשתמש בזכויות כאמור.
אין לראות במידע ובשירותים המסופקים באתר כמקנים רשיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע ו/או להפיץ את דפי האתר ו/או לעשות במידע שבתוכם שימוש כלשהו, מלבד למטרת האתר.

שונות

בתנאי שימוש אלו האמור ביחיד מתייחס אף לרבים, והאמור בלשון זכר מתייחס אף לנקבה, ולהיפך.
באתר כולו האמור בלשון זכר מתייחס אף לנקבה, ולהיפך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את האתר ואת תנאי השימוש ללא כל הודעה מוקדמת.
על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, והנך מסכים כי מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

מוסכם כי כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה תוגבל לתקופה של שישה חודשים ממועד היווצרותה. הסכמה זו מהווה הסכם לגבי קיצור תקופת התיישנות בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.